Rulman Ticaret
  • Iletisim
  • Rulman Ticaret
Rulman Ticaret

Yürürlük Tarihi

10.10.2019

Yayın Tarihi

10.10.2020

Versiyon No./Belge No.

1.1./KVK4.1.

Revizyon Tarihi

 

RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ZİYARETÇİ AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ. (“ŞİRKET” veya “RULMAN TİCARET” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

“RULMAN TİCARET”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVK Kanununun 5. maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

 

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Faaliyetlerimiz kapsamında siz  Ziyaretçilerimizin  aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.1. Veri Kategorizasyonu 

 

Veri Grupları

Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

“RULMAN TİCARET” in  tanıtım faaliyetleri kapsamında çekilen fotoğraf ve videolar

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

Diğer

Kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri,kart vizit bilgileri 

            

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği 

 

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

  • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
  • İş Faaliyetlerin Yürütülmesi /Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  

 

Görsel ve işitsel kayıtları

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tanıtım Faaliyetleri Kapsamında

Hukuki İşlem Bilgisi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Hizmet alınan özel hukuk tüzel kişileriyle

İş süreçlerinin hukuka ve “RULMAN TİCARET”in meşru menfaatlerine uygun olarak yürütülebilmesi için

Hissedarlar

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için ve yasalardan kaynaklanan diğer yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            

Kişisel verileriniz “RULMAN TİCARET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde “RULMAN TİCARET” nın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

            Yukarıda KVKK’nın 11. maddesinde   sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı  (www.rulmanticaret.com.truzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “RULMAN TİCARET”e iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.rulmanticaret.com.tr) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen yazışma/iletişim veya e- posta adreslerimize  iletebilirsiniz.

 

 

 

RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ.

Mersis no: 0735003286300018

Adres:Saray Mah. Alemdağ Cd. Gümrükçüler San. Sit. B Blok No:28-29 Ümraniye/İST.

TEL: +90 (216) 632 30 00

Kep adresi:rulmanticaret@hs01.kep.tr

E-posta adresi:info@rulmanticaret.com.tr

Web adresi:www.rulmanticaret.com.tr

 

 

 

 

 

 

Go to Top

Copyright (C) Rulman Ticaret İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi. All Rights Reserved